ΥΠΕΣ: Η Δημοτική Επιτροπή αρμόδια για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών

Αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών είναι η Δημοτική Επιτροπή, διευκρινίζει με Έγγραφό  του το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο: « …σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του ν.3852/2010 από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η .1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές… Ως εκ τούτου και επειδή η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών η οποία μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες συμβάσεις ή σε ετήσια βάση λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα άμεσα μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι η Δημοτική Επιτροπή».

25.1.2024