ΥΠΕΣ: Οδηγίες για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

Διευκρινιστική Εγκύκλιο αναφορικά με τη διενέργεια εκλογής των  νέων οργάνων διοίκησης των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 2024-2028 εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος.

Οι οδηγίες παρέχονται με βάση το νέο ΠΔ 3/2024, με το οποίο τροποποιήθηκαν διατάξεις του ΠΔ 75/2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο  το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του και μέχρι την 31η Ιανουαρίου τ.ε., εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Σε ότι αφορά στις εκλογές στις ΠΕΔ, η εκλογή του νέου ΔΣ των ΠΕΔ και των εκπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ  γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες. Σημειωτέον ότι οι συνδυασμοί καταρτίζονται με απλή γραπτή δήλωση, την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τους αποτελούν και η οποία υποβάλλεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης επί ποινή αποκλεισμού από την ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη ώρα (15η) της προηγουμένης των εκλογών ημέρας.

Σε ότι αφορά τις εκλογές στην ΚΕΔΕ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποτελείται από 31 μέλη περιλαμβανομένου και του προέδρου της. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

-Δέκα εννέα (19) δήμαρχοι και

-Δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο δήμαρχος Αθηναίων μετέχει αυτοδικαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και συνυπολογίζεται στον συνολικό αριθμό των δημάρχων που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ εκλέγονται κατά συνδυασμούς ή κατά μεμονωμένες υποψηφιότητες, από τη Γενική Συνέλευση, σε ειδική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου Αθηναίων το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται εντός δέκα ημερών από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό για την εκλογή του προέδρου, του α΄ και του β΄ αντιπροέδρου και του γενικού γραμματέα της Ένωσης. Πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν επιτυγχάνεται αποτέλεσμα ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εκλέγεται όποιος λάβει στην τρίτη ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, ο σύμβουλος που προεδρεύει διενεργεί ανάμεσά τους κλήρωση.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος

22.1.2024