ΥΠΕΣ: 1143 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα για το 2022

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του ενημερώνει  τους δήμους και τις περιφέρειες αναφορικά με το προγραμματισμό προσλήψεων για το 2022 με βάση την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που τις ενέκρινε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, εγκρίνονται: α) χίλιες εκατόν έντεκα (1.110) θέσεις μόνιμου προσωπικού και β) τριάντα τρεις (33) θέσεις δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

Οι προσλήψεις θα γίνουν μόνο στους φορείς για τους οποίους δόθηκε έγκριση.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
– του μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 6 – 24, τις παρ. 7 – 8 του άρθρου 25 και τα άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021 . Κατά περίπτωση, η πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται με τη διαδικασία διεξαγωγής πανελλήνιου ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων ή άνευ νέας προκήρυξης, με πλήρωση των θέσεων από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
– των δικηγόρων – νομικών σύμβουλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την περ. ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 και το άρθρο 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄28).

1.4,2022