Υπ. Προστασίας του πολίτη: Διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων για τους Έλληνες πολίτες

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται ο διπλασιασμός της χρονικής ισχύος των διαβατηρίων. Μέχρι τώρα τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών σταματούσαν να ισχύουν στα (5) πέντε έτη από 1/9/22 ισχύουν για  δέκα (10) έτη από την έκδοση τους για τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη.

Σύμφωνα με το Υπ.Προστασίας του πολίτη με αυτή τη διάταξη η Ελλάδα εναρμονίζεται πλέον με τα διεθνή πρότυπα διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων. Πρόκειται για μια ρύθμιση που, μεταξύ άλλων, και χωρίς να μεταβάλλονται τα απαιτούμενα πάγια τέλη χαρτοσήμου για τους πολίτες, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου για τη μείωση γραφειοκρατίας, την εξοικονόμηση επιπλέον ένστολου προσωπικού από διεκπεραιωτικές υποθέσεις, προκειμένου να διατεθεί σε υπηρεσίες ασφαλείας των πολιτών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την περιστολή, εν γένει, των άσκοπων δαπανών και εργατοωρών.