Φορείς ισότητας: Το Συμβούλιο συμφωνεί για το τελικό κείμενο για την ενίσχυση του ρόλου τους σε ολόκληρη την ΕΕ

Σήμερα, το Συμβούλιο συμφώνησε στην τελική μορφή μιας οδηγίας για την ενίσχυση του ρόλου των φορέων ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθεί τώρα να δώσει τη συγκατάθεσή του.

Έχουν δημιουργηθεί φορείς ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των φορέων ισότητας και εγγυάται την ανεξαρτησία τους με τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τη λειτουργία τους.

Η παρούσα οδηγία θα ενισχύσει σημαντικά τον ρόλο των φορέων ισότητας ως προστάτες των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, των αξιών της ΕΕ και των αρχών κατά των διακρίσεων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προς μια Ένωση Ισότητας.

Marie-Colline Leroy, Υφυπουργός για την Ισότητα των Φύλων, τις Ίσες Ευκαιρίες και τη Διαφορετικότητα

Οι φορείς ισότητας μπορούν να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους μόνο εάν είναι σε θέση να ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία . Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς ισότητας είναι ανεξάρτητοι και απαλλαγμένοι από εξωτερικές επιρροές και δεν λαμβάνουν οδηγίες από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα.

Οι φορείς ισότητας θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές προσωπικό και πόρους . Τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την οδηγία, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων για την ισότητα καθώς και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης φορέων ισότητας και των υπηρεσιών τους. Οι φορείς ισότητας μπορούν επίσης να εκδίδουν γνώμες και αποφάσεις, να διεξάγουν έρευνες και να βοηθούν τα θύματα των διακρίσεων, μεταξύ άλλων ενώπιον δικαστηρίων .

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή (Επίτροπος Ισότητας, Helena Dalli) δημοσίευσε πρόταση οδηγίας σχετικά με τα πρότυπα για τους φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και επάγγελμα μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόσβασης και παροχής αγαθών και υπηρεσιών.

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε μαζί με μια παράλληλη πρόταση για πρότυπα για φορείς ισότητας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση στις 12 Ιουνίου 2023. Εν τω μεταξύ, στις 12 Δεκεμβρίου 2023, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για την παράλληλη πρόταση, η οποία επιβεβαιώθηκε από τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ.

Με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης συνοχής μεταξύ των δύο οδηγιών, το Συμβούλιο αποφάσισε να προσαρμόσει το κείμενο της αρχικής γενικής του προσέγγισης προκειμένου να το ευθυγραμμίσει με την παράλληλη πρόταση.

Το κείμενο της οδηγίας που συμφωνήθηκε σήμερα θα αποσταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με αίτημα να δώσει τη συγκατάθεσή του. Και οι δύο οδηγίες αναμένεται να εγκριθούν τον Μάιο του 2024. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους ένα χρόνο για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία.

29.2.2024

 

Τελευταία Άρθρα