Χονδρικές αγορές ενέργειας: Το Συμβούλιο εκδίδει νόμο για την προστασία από χειραγώγηση της αγοράς

Η χονδρική αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύεται πλέον καλύτερα από τη χειραγώγηση της αγοράς. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέο κανονισμό που θα ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξασφαλίσει ανοιχτό και θεμιτό ανταγωνισμό στις χονδρικές αγορές ενέργειας. 

Ο κανονισμός θέτει τη βάση για αυξημένη διαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στη λειτουργία των αγορών χονδρικής ενέργειας.

Δημιουργεί σαφέστερες και αυστηρότερες απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά στην ΕΕ που διαμένουν σε τρίτη χώρα . Στο εξής, θα πρέπει να ορίσουν έναν εκπρόσωπο σε ένα κράτος μέλος στο οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά δραστηριοποιούνται στη χονδρική αγορά ενέργειας. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να οριστεί με γραπτή εντολή και να εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του συμμετέχοντος στην αγορά.

Ο νέος κανονισμός δίνει στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) το δικαίωμα να διερευνά υποθέσεις με διασυνοριακή διάσταση , όπου επηρεάζονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να αντιταχθούν στην άσκηση των εξουσιών διερεύνησης του ACER όταν αυτές έχουν ξεκινήσει επίσημα ή έχει διεξαχθεί έρευνα με βάση τα ίδια γεγονότα. Οι αρχές θα έχουν το πολύ 3 μήνες για να αντιταχθούν.

Ο κανονισμός εισάγει νέα εργαλεία που θα χρησιμοποιεί η ACER για τη διεξαγωγή ερευνών: για παράδειγμα, θα μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και να εκδίδει αιτήματα για πληροφορίες και θα εξουσιοδοτείται να λαμβάνει δηλώσεις.

Η ACER θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με επιτόπιες επιθεωρήσεις, αιτήματα για πληροφορίες και εξουσιοδοτήσεις ή ανάκληση εξουσιοδοτήσεων πλατφορμών εσωτερικής πληροφόρησης και καταχωρημένων μηχανισμών αναφοράς.

Επιπλέον, η ACER θα έχει την εξουσία να επιβάλλει περιοδικές χρηματικές ποινές προκειμένου να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις επιτόπιων επιθεωρήσεων και τα αιτήματα για πληροφορίες.

Η εξουσία επιβολής προστίμων για παραβάσεις ή παραβάσεις των απαγορεύσεων ή των ουσιαστικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό θα παραμείνει στα χέρια των κρατών μελών.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα υπογραφεί τώρα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα.

Ιστορικό

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ. Τροποποιεί τον κανονισμό για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής αγοράς χονδρικής (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011, γνωστός και ως κανονισμός REMIT) και τον κανονισμό για την ίδρυση ACER (κανονισμός (ΕΕ) 2019/942).

Το σχέδιο κανονισμού παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2023 ως απάντηση στις υψηλές και ασταθείς τιμές της ενέργειας το 2022, προσαρμόζοντας το πεδίο εφαρμογής του προηγούμενου κανονισμού στις τρέχουσες και εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς.

18.3.2024