Χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: Έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου ενόψει της COP 28

Σήμερα το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενόψει της συνόδου της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) στο Ντουμπάι των ΗΑΕ, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023 (COP 28).

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή του να υλοποιήσει τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο βασικός χορηγός της διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και από το 2013 έχουν υπερδιπλασιάσει τη συνεισφορά τους στη χρηματοδότηση για το κλίμα με σκοπό τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, τα συμπεράσματα δεν περιλαμβάνουν ακόμη το ποσό της συνεισφοράς της ΕΕ το 2022. Θα κοινοποιηθεί από την Επιτροπή στα μέσα Νοεμβρίου, και θα επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο χωριστά, εγκαίρως πριν από την έναρξη της COP 28.

Το Συμβούλιο θα υπογραμμίσει επίσης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι προσηλωμένα στον στόχο οι ανεπτυγμένες χώρες να κινητοποιήσουν από κοινού 100 δισ. δολάρια ΗΠΑ ετησίως με στόχο τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2025. Αναμένουν ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί για πρώτη φορά το 2023.

Ιστορικό

Τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης της COP 28 αναμένεται να είναι τα εξής:

  • ο παγκόσμιος απολογισμός
  • το πρόγραμμα εργασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
  • ο παγκόσμιος στόχος για την προσαρμογή
  • η χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για ζημίες και καταστροφές

Κάθε χρόνο, η Διάσκεψη των Μερών (COP) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) συνεδριάζει για να καθορίσει τις φιλοδοξίες και τις ευθύνες, καθώς και για να προσδιορίσει μέτρα για το κλίμα και να τα αξιολογήσει.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι μέρη της σύμβασης, η οποία έχει συνολικά 198 συμβαλλόμενα μέρη (197 χώρες συν την Ευρωπαϊκή Ένωση). Στις εν λόγω διεθνείς διασκέψεις για το κλίμα, η ΕΕ εκπροσωπείται από την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στις 16 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα που καθορίζουν τη γενική εντολή των διαπραγματευτών της ΕΕ κατά τη διάσκεψη της COP 28 για το κλίμα. Τα συμπεράσματα που εγκρίθηκαν σήμερα αποσκοπούν στη συμπλήρωση της γενικής εντολής της ΕΕ.

17.10.2023