Ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις: Το Συμβούλιο υιοθετεί θέση για την αναβάθμιση των ψηφιακών εργαλείων εταιρικού δικαίου

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του (διαπραγματευτική εντολή) σχετικά με την τροποποιητική οδηγία για περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο. Οι νέοι κανόνες θα καταστήσουν τα δεδομένα της εταιρείας πιο εύκολα διαθέσιμα, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στις εταιρείες σε όλα τα κράτη μέλη, θα δημιουργήσουν πιο συνδεδεμένες δημόσιες διοικήσεις και θα μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους σε διασυνοριακές καταστάσεις. Θα συμβάλει έτσι σε μια πιο ολοκληρωμένη και ψηφιοποιημένη ενιαία αγορά για τις εταιρείες.

Ένας τρόπος για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα στις εταιρείες μας είναι να επιταχύνουμε την ψηφιακή μετάβαση στην εφαρμογή του εταιρικού δικαίου. Η ψηφιοποίηση θα καταστήσει τις διοικητικές διαδικασίες φθηνότερες, ταχύτερες και λιγότερο επαχθείς.

Paul Van Tigchelt, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου και υπουργός Δικαιοσύνης και Βόρειας Θάλασσας

Οι πληροφορίες της εταιρείας απλούστερες και πιο ψηφιακές

Η πρόταση της Επιτροπής θα δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για εταιρείες σε επίπεδο ΕΕ μέσω του Συστήματος Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (BRIS). Στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλίσει ότι τα εταιρικά δεδομένα στα μητρώα επιχειρήσεων είναι ακριβή, αξιόπιστα και ενημερωμένα.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν επίσης στη μείωση της γραφειοκρατίας όταν οι εταιρείες χρησιμοποιούν πληροφορίες εταιρειών από μητρώα επιχειρήσεων σε διασυνοριακές καταστάσεις. Για παράδειγμα, η πρόταση καταργεί διατυπώσεις όπως η ανάγκη επισήμανσης στα εταιρικά έγγραφα και ενθαρρύνει τη χρήση της αρχής της «μόνης μιας μόνο» όταν εταιρείες ιδρύουν θυγατρικές και υποκαταστήματα σε άλλο κράτος μέλος. Εισάγει επίσης ένα πολύγλωσσο εταιρικό πιστοποιητικό της ΕΕ που θα χρησιμοποιείται σε διασυνοριακές καταστάσεις.

εντολή του Συμβουλίου

Η διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου συμμερίζεται τους κύριους στόχους της προτεινόμενης οδηγίας, αλλά εισάγει ορισμένες βελτιώσεις για την απλούστευση ορισμένων διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις εταιρείες και τις εθνικές αρχές.

Για παράδειγμα, καθορίζει την αρχή «μόνο μία φορά» για την ανταλλαγή και την πρόσβαση μιας εταιρείας σε πληροφορίες όταν δημιουργεί διασυνοριακές θυγατρικές ή υποκαταστήματα. Για να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος τόσο για τα μητρώα επιχειρήσεων όσο και για τις εταιρείες, δεν θα απαιτούνται πλέον πληροφορίες για ομίλους εταιρειών. Η εντολή του Συμβουλίου προστατεύει επίσης τις διάφορες εθνικές παραδόσεις όσον αφορά την καταχώριση προσωπικών δεδομένων στο εταιρικό πιστοποιητικό της ΕΕ.

Όσον αφορά το ψηφιακό πληρεξούσιο της ΕΕ, η θέση του Συμβουλίου εισάγει ορισμένες τεχνικές ευθυγραμμίσεις που αυξάνουν τη φιλικότητα προς τον χρήστη, μειώνοντας τον κίνδυνο ανάπτυξης παράλληλων συστημάτων που δεν είναι διαλειτουργικά σε ολόκληρη την Ένωση.

Τέλος, το συμβιβαστικό κείμενο προβλέπει έξι επιπλέον μήνες στην περίοδο μεταφοράς για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Επόμενα βήματα

Η εντολή που συμφωνήθηκε σήμερα δίνει στην Προεδρία του Συμβουλίου ένα πλαίσιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ιστορικό

Στις 29 Μαρτίου 2023, η Επιτροπή (Επίτροπος Δικαιοσύνης, Didier Reynders) δημοσίευσε πρόταση οδηγίας για περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο.

Η παρούσα πρόταση θα συμβάλει στους στόχους που ορίζονται στις ακόλουθες ανακοινώσεις: «Ψηφιακή πυξίδα 2030 και ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση», «Ενημέρωση της Νέας Βιομηχανικής Στρατηγικής του 2020» και «Στρατηγική ΜΜΕ για μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη».

Η οδηγία επίσης ενημερώνει και συμπληρώνει την οδηγία του 2019 σχετικά με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο.

15.2.2024