Ψηφιακό Παρατηρητήριο υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στους Δήμους Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων

Εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη Παρατηρητηρίου Βελτίωσης της Προσαρμοστικότητας και της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές στους Δήμους της Διαδημοτικής Ο.Χ.Ε. των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων, Αλιάρτου – Θεσπιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5198066 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων».

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 600.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο Δήμος Λεβαδέων, ως κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βοιωτίας, μέσω της εν λόγω δράσης θα αναπτύξει ένα καινοτόμο Ψηφιακό Παρατηρητήριο υποστήριξης των επιχειρήσεων καθώς και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού.

Η πράξη απευθύνεται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή παρέμβασης της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)/ Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) (Αστικά Κέντρα) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων και των Εργαζομένων σε αυτές.

Στόχος του έργου, μεταξύ άλλων, είναι: Η ανάδειξη της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα, η ολοκληρωμένη ενημέρωση επιχειρήσεων και εργαζομένων μέσω πρόσβασης σε μεθοδολογίες και ψηφιακά εργαλεία καθώς και η δημοσιότητα για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων  Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας δήλωσε ότι ο Δήμος  συνεχώς καταβάλλει προσπάθειες για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της εποχής.

Τόνισε, επίσης, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να συνδράμει αποτελεσματικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην υποστήριξη των εργαζομένων απευθύνοντας ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  Φάνη Σπανό, τον Προϊστάμενο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής  Κωνσταντίνο Λέμα και τους συνεργάτες του, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας  Παναγιώτη Αγνιάδη καθώς και τους διοικητικούς και αιρετούς συνεργάτες του για την άψογη συνεργασία.

28.1.2023