ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΡΡΥΤΟ»

Μαίρη Κεφαλά

Μαίρη Κεφαλά

 

 

 

"ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΡΡΥΤΟ"

Το έργο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια του συγγραφέα να

αποτυπώσει κάποια στοιχεία των ανθρωπίνων αξιών και αρετών,

μέσ’ από αυτοτελή μικρά κείμενα φιλοσοφικού στοχασμού, προ

-βληματισμού, παρατήρησης και μελέτης.

Διαβάζοντας τα μικρά κείμενα αυτά, κάθε αναγνώστης θα

δημιουργήσει τη δική του προσωπική αντίδραση, και, πιθανώς,

θ’ αναπτύξει μια νέα θεωρία και στάση ζωής.

Σε κάθε περίπτωση, ο νους κάπου θα καταλήξει, κάτι θ’ αλ

-λάξει, κάπως θα κινητοποιηθεί η σκέψη και θα παραχθεί μία θε

-τική ή μία αρνητική αντίδραση απέναντι στο περιεχόμενο του

ανά χείρας έργου.

Θα δημιουργηθούν προβληματισμοί, θα παραχθούν απο

-φάσεις, θα χτιστούν σενάρια μιας νέας ζωής πάνω στα οποία θα

μπουν καινούργια θεμέλια ύπαρξης.

Ίσως, μέσα στις αντιδράσεις, να καταγραφούν και εκείνες

της αδιαφορίας. Και αυτό ενδιαφέρει το συγγραφέα. Ενδιαφέρει

πολύ, ακόμα και η απόρριψη όλου του πονήματος.

Αν πάλι τύχει αποδοχής και ευμενών σχολίων και κυρίως, αν

καταφέρει να προσδώσει στον αναγνώστη την ευκαιρία ν’ απο

-φασίσει όπως ξεκινήσει μια πιο φωτεινή πορεία, τότε, αυτή η

εξέλιξη θα θεωρηθεί μία μεγαλειώδης νίκη!

Εξετάζοντας τη φιλοσοφική θεώρηση του Αριστοτέλη είναι

σημαντικό να δούμε ένα από τα πιο καίρια ζητήματα, το οποίο

απασχόλησε τη φιλοσοφική του ηθική· το ζήτημα της ευδαιμο

-νίας, όπως αυτό ορίζεται από τον προσδιορισμό των εννοιών του

αγαθού και της αρετής, ως μέσα επίτευξής της και προϋποθε

-τική της αρχή. Καθώς ακρογωνιαίος λίθος, πρωταρχική απαρά

-βατη προϋπόθεση της αριστοτελικής ηθικής είναι η ευδαιμονία,

καθίσταται ιδιαιτέρας σημασίας να τη νοήσουμε σε σχέση με το

σκοπό μας, το τέλος δηλαδή που επιδιώκουμε. Σύμφωνα με τον

Σταγειρίτη φιλόσοφο, κάθε πράξη μας θα πρέπει να προσανατο

-λίζεται προς την επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς η ευδαιμο

-νία συνιστά ένα αύταρκες τέλος, το οποίο οφείλει να επιδιώκει ο

άνθρωπος σε ολόκληρη τη διάρκεια του βίου του. Στο βιβλίο του

«Ηθικά Νικομάχεια», ο Αριστοτέλης καταδεικνύει την ευδαιμο

-

νία ως μια ανωτέρα κατάσταση, το ύψιστο αγαθό που μπορεί να

φτάσει ο άνθρωπος κι αναγνωρίζει σε αυτήν τον τελικό σκοπό

μιας μεγάλης αλυσίδας αγαθών, τα οποία αποτελούν το μέσο για

την επίτευξή της. Ο Αριστοτέλης θεωρούσε ότι όλοι μπορούν

να ευδαιμονούν εφόσον κατανοήσουν τη φύση τους και επιδιώ

-

ξουν την αρετή που αρμόζει στην κοινωνική τους τάξη. Υπάρχει,

ωστόσο, η αρετή της σοφίας, η ευδαιμονία της γνώσης, της θεω

-ρίας, η οποία είναι ανώτερη, και η οποία εκφράζει την ουσία του

ανθρώπου και καθιστά τον άνθρωπο «όμοιο με τον Θεό».

Σκοπός είν’ η βελτίωση. Αν αυτό το έργο είναι η αφετηρία

τότε ας σταθεί μια μεγαλύτερη σκέψη ο τερματισμός.

Υπάρχουν μικρά κείμενα που θα ξεδιπλωθούν μπροστά στα

μάτια των αναγνωστών, χωρίς φόβο, χωρίς σύνορα στη σκέψη,

χωρίς φραγμό στη λογική, χωρίς κόμπους στο συναίσθημα.

Κείμενα –άλλα φανταστικά και άλλα βγαλμένα από την

πραγματικότητα– που αφορούν ανθρώπινη πνευματική, ψυχική

και συναισθηματική δραστηριότητα.

Κείμενα που φέρουν μέσα στην πλοκή τους, βέλη που στο

-χεύουν στην ενδοσκόπηση και τον αναστοχασμό.

Η ευχή του συγγραφέα είναι να καταφέρει να κάνει τον

αναγνώστη ενεργό, επίμονο και συστηματικό εξεταστή κάθε πε

-ποίθησης ή υποτιθέμενου τύπου γνώσης στο φως των βάσεων

που την υποστηρίζουν, καθώς και τα περαιτέρω συμπεράσματα

στα οποία αυτή κατατείνει.

Είναι μια «σκυτάλη» της παγκόσμιας προσπάθειας για βα

-θιά ανάσα που περνάει από χέρι σε χέρι, από πνεύμα σε πνεύμα,

από φωτεινή καρδιά σε άλλη φωτεινή καρδιά.

Πώς μπορεί κανείς να διεκδικήσει κάτι λιγότερο από αυτό

που πραγματικά αξίζει;

Πώς μπορεί να μην ταξιδεύει μαζί με τον άνθρωπο της νόη

-σης και της ψυχής, του διαρκούς φωτεινού και διαυγούς πνεύ

-ματος;

Σκέφτομαι, κάποιες στιγμές, πως χάνουμε πολύτιμο χρό

-νο, βαδίζοντας πάνω σε λάθος επιλογές, απολαμβάνοντας τον

«ίσκιο» της μοναδικής άλλης άποψης.

Η άλλη άποψη αυτού του είδους, φορώντας το μανδύα της

μοναδικής αλήθειας, μας κάνει να πιστεύουμε πως μας προσφέ

-ρει ξεκούραση στον παχύ της ίσκιο ενώ στην πραγματικότητα το

μόνο που κάνει είναι να μας κρύβει τον ήλιο.

Η διαρκής αναζήτηση της βέλτιστης προς τη γνώση και την

αρετή διαδρομής, η αγάπη προς το υπέροχο δώρο της ζωής κα

-θώς και η πίστη στη δύναμη του μυαλού και της αιωνίας ψυχής,

είναι το σημείο εκείνο που εμποδίζει κάθ’ ελεύθερο άνθρωπο να

υπομένει καρτερικά τη «σιδερένια» ευτυχία που του προσφέρει

η παραμονή εκτός του προσωπικού του ορίζοντα.

Τα πιο μεγάλα δώρα της ζωής είναι τόσο φανερά και τό

-σο έντονα κι όμως, εμείς τα χάνουμε, στη βιάση της προσπάθει

-ας, που εναγωνίως καταβάλουμε, να μη μοιραστούμε αυτόν τον

υπέροχο κόσμο με κάποιον άλλο!

Κι όμως, είναι τόσο κοντά...

Σε αυτά τα μονοπάτια ξεκινάει η ταπεινή πορεία του έρ

-γου «Πνεύμα Αυτόρρυτο» που εγκλωβίζει σπέρματα φωτός και

πίστεως, ψήγματα καλού και γαλήνης, πάθος για εξέλιξη, δίψα

για γνώση, σιωπηλή βάσανος σίγουρων πολιτισμών, ακλόνητων

απόψεων και δηλητηριωδών αλαλαγμών.

Ίσως και να έχει έρθει η σειρά του να κρατήσει για λίγο τη

σκυτάλη της παγκόσμιας προσπάθειας για βαθιά ανάσα! Ίσως...

Μια σκυτάλη είναι…

Κωνσταντίνος

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΡΡΥΤΟ»

 

Ο Όμιλος για την UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Εκδόσεων Χάρη Πάτση παρουσιάζουν το φιλοσοφικό έργο του ποιητή, στοχαστή και συγγραφέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ με τίτλο «ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΡΡΥΤΟ», την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, Ακαδημίας & Γενναδίου 8, 7ος όροφος.

Μετά την παρουσίαση του βιβλίου του “Ημέρα 8η”, από τον Όμιλό μας το 2016, ο Κωνσταντίνος Γεωργάτος μας εντάσσει στο διαφορετικό σύμπαν ενός λογοτεχνικού είδους, που η μορφή του κατά τη δική του δήλωση εντάσσεται σʼ εκείνη των διηγηματικών στοχασμών. Στο συγκεκριμένο του έργο ο ποιητής-a priori- στοχαστής της ζωής και των συνθηκών της, μοιράζεται την έποψή του μαζί μας όχι σε ρόλο θεατή, αλλά μέσω της ματιάς ενός βαθύτατα συμμετέχοντος κριτή. Οι στίχοι του, αγγίζοντας κάθε πτυχή της ηθικής μας, διαμορφώνουν έναν ιδιότυπο λογοτεχνικό πίνακα, που μέσα από τις πινελιές του αντικρίζουμε τις εικόνες του αιώνιου και άφθαρτου.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνει η κ. Ιωάννα Παπανικολάου- Πουσπουρίκα, Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Δήμου Αμαρουσίου Περιφέρειας Αττικής, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων & Κέντρων UNESCO.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Κώστας Καρούσος, Πρόεδρος ΕΕΛ-Λογοτέχνης-Δοκιμογράφος-Εικαστικός,

Σοφία Μωραΐτη, Αριστούχος Δρ. Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια Δ.Ξ.Γ. ΕΚΠΑ, Συγγραφέας, Μεταφράστρια

Γαβρίλης Ιστικόπουλος, Ποιητής-Στοχαστής-Μέλος της ΕΕΛ.

Κείμενα από το έργο του συγγραφέα διαβάζει:

Γεωργία Παπαευθυμίου, Δικηγόρος Αθηνών

Η εκδήλωση πλαισιώνεται μουσικά:

Luisa Eldivina, Σοπράνο και Συνθέτρια

Θοδωρής Φοινίδης, Συνθέτης και Μουσικός.

 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ

Ο Κωνσταντίνος Γεωργάτος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Έλκει την καταγωγή του από την Κέρκυρα. Από το 1983 και μετά κατοικεί στη περιοχή της Νέας Ερυθραίας.Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.Είναι Ποιητής ,Στοχαστής, Αρθρογράφος και Δοκιμιογράφος. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 1Ο Γενικό Λύκειο της Νέας Ερυθραίας και σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικότητα τον Τουρισμό στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) των Αθηνών.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

 • 1999 Bull AE -Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων

 • 2004 Gold Axia -Client Centered Sales for Profit

 • 2010 Media – Συμβουλευτική –βήματα-στόχοι διερεύνηση αναγκών

 • 2013 Club pour l’Unesco – Ψυχολογία στην επικοινωνία και η διεκδικητικότητα

 • 2013 Ergoway - Δημόσιες Σχέσεις – Στέλεχος

 • 2014 National Health Operations Center- Health Emergency Management in the EU. NHOC

 • 2016 Club pour l’Unesco - Συναισθηματική Διαπαιδαγώγηση και πρακτικές εφαρμογές

  Με τη λογοτεχνία ασχολείται από την προεφηβική ηλικία

  Το 1979 λαμβάνει πρώτο βραβείο σε μαθητικό διαγωνισμό ποιητικού έργου με θέμα : «Η Μητέρα μου»

Στα Ελληνικά γράμματα εμφανίστηκε το 2013 στους ΚΗ’ Παγκόσμιους Ποιητικούς Αγώνες των Δελφών όπου απέσπασε Έπαινο από την Π.Ε.Λ (Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών)

Το 2015 εκδίδει την πρώτη του Ποιητική Συλλογή με τίτλο «Διόρασις» όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών.

 • Τον Απρίλιο του 2016 παρουσιάζονται στα Παλαιά Ανάκτορα ,στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κέρκυρα –σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση-μελοποιημένα ποιήματα του από τον Κερκυραίο συνθέτη Σπύρο Μαυρόπουλο. Τα έργα ερμήνευσε η Μικτή Χορωδία Κέρκυρας όπου έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό και διθυραμβικές κριτικές.

 • Το 2016 εκδίδει την δεύτερη ποιητική του Συλλογή με τίτλο «Η Ημέρα Ογδόη» όπου είναι ένα έργο που περιέχει και τις δύο μεγάλες του αγάπες και κλίσεις:

  Την Ποίηση και τον στοχασμό.

Το έργο προλογίζουν δύο από τους πιο σημαντικούς και αναγνωρισμένους δημιουργούς που κοσμούν τα σύγχρονα Ελληνικά Γράμματα ,Τον Ποιητή και Στοχαστή κ. Γαβρίλη Ιστικόπουλο και τον Καθηγητή Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου κ. Δημήτρη Φίλια.

Το έργο αναφέρεται ως ένα «διαμάντι στο στέμμα της σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης».

 Το 2016 λαμβάνει τιμητικό Έπαινο από τον Παγκόσμιο Πολιτιστικό Οργανισμό «Club pour l Unesco Αμαρουσίου» ,για την προσφορά του στα Γράμματα και τον Πολιτισμό στην Ελλάδα.

 Το 2016 καλείται από την Ένωση Φιλολόγων να μιλήσει στα παιδιά που αποφοιτούν από την Τρίτη Λυκείου στην περιοχή της Κηφισιάς με σκοπό την πνευματική τους τόνωση και τη μετάδοση υψηλών ιδανικών και στόχων.

Το 2017 επιλέγεται τιμητικά να συμμετάσχει σε επιτροπή αξιολόγησης, σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης για παιδιά δευτέρας και τρίτης Γυμνασίου, με θέμα τον Εθελοντισμό.

Το 2017 παρουσιάζει το πρώτο του βιβλίο φιλοσοφικού στοχασμού με τίτλο «Πνεύμα Αυτόρρυτο» όπου επιλέγεται για να διδαχθεί στους μαθητές της Δευτέρας λυκείου στο μάθημα της Φιλοσοφίας.

 Aνήκει στους Επιλεγμένους Σύγχρονους Έλληνες Ποιητές που συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση της «Κλασσικής Ανθολογίας της Σύγχρονης Ελληνικής Ποίησης» από την ποιητική Ακαδημία Αθηνών.

 Έργα του περιλαμβάνονται στη «Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ -από το Βυζάντιο έως σήμερα -(Α’ Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας).

Έχει κάνει ομιλίες και έχει παρουσιάσει έργα άλλων αξιόλογων ποιητών ,έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις στην ΕΡΤ open και σε εφημερίδες και έντυπα μέσα ενημέρωσης ,με θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά και άλλα και έχει συμμετάσχει σε ανθολογίες ποίησης.

Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και σε διαδικτυακούς τόπους ενημέρωσης και πολιτισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Υπάρχουν έργα «εν εξελίξει” σε διάφορα είδη του γραπτού λόγου, που σύντομα θα παρουσιαστούν.

 

 

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Copyright © 2011-2017 lifespeed.gr

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online
CPR certification onlineCPR certification onlineCPR certification online