Chips Act: Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτουν προσωρινή συμφωνία

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης, περισσότερο γνωστό ως «Νόμος για τα τσιπ». Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας βιομηχανικής βάσης που μπορεί να διπλασιάσει το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της ΕΕ στους ημιαγωγούς από 10% σε τουλάχιστον 20% έως το 2030.

Αυτή η συμφωνία είναι υψίστης σημασίας για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε ταραχώδεις καιρούς. Οι νέοι κανόνες αντιπροσωπεύουν μια πραγματική επανάσταση για την Ευρώπη στον βασικό τομέα των ημιαγωγών. Η ταχεία εφαρμογή της σημερινής συμφωνίας θα μεταμορφώσει. την εξάρτησή μας από την ηγετική θέση στην αγορά· την ευαλωτότητά μας στην κυριαρχία· τις δαπάνες μας για επενδύσεις. Ο νόμος Chips βάζει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή τεχνολογιών αιχμής που είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μας μετάβαση.

Ebba Busch, Υπουργός Ενέργειας, Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Σουηδίας

Οι τρεις πυλώνες

Η Επιτροπή πρότεινε τρεις κύριες γραμμές δράσης ή πυλώνες για την επίτευξη των στόχων του Chips’ Act

  1. Η «Πρωτοβουλία Chips for Europe», για την υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογικών ικανοτήτων μεγάλης κλίμακας
  2. Ένα πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας του εφοδιασμού και της ανθεκτικότητας με την προσέλκυση επενδύσεων
  3. Ένα σύστημα παρακολούθησης και αντιμετώπισης κρίσεων για την πρόβλεψη ελλείψεων εφοδιασμού και την παροχή απαντήσεων σε περίπτωση κρίσης.

Η Πρωτοβουλία Chips for Europe αναμένεται να κινητοποιήσει 43 δισ. ευρώ σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, με 3,3 δισ. ευρώ να προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτές οι δράσεις θα υλοποιηθούν κυρίως μέσω μιας κοινής επιχείρησης Chips, μιας σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην οποία θα συμμετέχουν η Ένωση, τα κράτη μέλη και ο ιδιωτικός τομέας.

Κύρια στοιχεία του συμβιβασμού

Στον πρώτο πυλώνα, ο συμβιβασμός που επιτεύχθηκε σήμερα ενισχύει τις αρμοδιότητες της κοινής επιχείρησης Chips, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των κέντρων αριστείας, ως μέρος του προγράμματος εργασίας της.

Στον δεύτερο πυλώνα, ο τελικός συμβιβασμός διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των αποκαλούμενων «πρώτων στο είδος» εγκαταστάσεων για να συμπεριλάβει εκείνες που παράγουν εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην κατασκευή ημιαγωγών. Οι «πρώτες στο είδος» εγκαταστάσεις συμβάλλουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού για την εσωτερική αγορά και μπορούν να επωφεληθούν από την ταχεία παρακολούθηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Επιπλέον, τα κέντρα σχεδιασμού που ενισχύουν σημαντικά τις ικανότητες της Ένωσης στον καινοτόμο σχεδιασμό τσιπ ενδέχεται να λάβουν ευρωπαϊκή ετικέτα «κέντρου αριστείας σχεδιασμού» που θα χορηγηθεί από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα υποστήριξης για κέντρα σχεδιασμού που λαμβάνουν αυτό το σήμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο συμβιβασμός υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ως δύο βασικών στοιχείων για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος για ημιαγωγούς.

Προϋπολογισμός

Ένας νέος στόχος ημιαγωγών δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος Digital Europe, το οποίο θα υποστηρίξει τη δημιουργία ικανοτήτων στον τομέα των Chips και κινητοποιούνται επίσης κεφάλαια στο πλαίσιο έρευνας Horizon Europe, συνολικού ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πρωτοβουλία «Chips for Europe Initiative». Η λύση χρηματοδότησης βρέθηκε εντός των ορίων της υφιστάμενης διοργανικής συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και προστίθεται στους πόρους που έχουν ήδη διατεθεί για παρόμοιους στόχους εντός του ΠΔΠ και μέσω του ψηφιακού σκέλους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ιστορικό

Τα τσιπ είναι μικρές συσκευές που αποτελούνται από ημιαγωγούς (υλικά ικανά να επιτρέπουν ή να εμποδίζουν τη διέλευση του ηλεκτρισμού) που μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών ή να εκτελέσουν μαθηματικές και λογικές πράξεις. Είναι απαραίτητα για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής χρήσης, από πιστωτική κάρτα μέχρι αυτοκίνητα ή έξυπνα τηλέφωνα. Με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των δικτύων 5G ή του Διαδικτύου των πραγμάτων, η ζήτηση και οι ευκαιρίες αγοράς για τσιπ και ημιαγωγούς αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Επί του παρόντος, η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τα τσιπ που παράγονται στο εξωτερικό, κάτι που έγινε ακόμη πιο εμφανές κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID. Η βιομηχανία και άλλοι στρατηγικοί τομείς όπως η υγεία, η άμυνα ή η ενέργεια έχουν αντιμετωπίσει διακοπές και ελλείψεις στον εφοδιασμό. Ο νόμος για τα τσιπ στοχεύει να μειώσει τα τρωτά σημεία και τις εξαρτήσεις της ΕΕ από ξένους παράγοντες, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική βάση της ΕΕ για τσιπ, την εκμετάλλευση μελλοντικών επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας καλής ποιότητας. Αυτό θα βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ στον τομέα των τσιπ.

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για κανονισμό στις 8 Φεβρουαρίου 2022. Την 1η Δεκεμβρίου 2022, το Συμβούλιο υιοθέτησε μια γενική προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη διαπραγματευτική του θέση στις 15 Φεβρουαρίου 2023.

Επόμενα βήματα

Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να οριστικοποιηθεί, να εγκριθεί και να εγκριθεί επίσημα από τα δύο θεσμικά όργανα.

Μόλις εγκριθεί ο νόμος Chips, το Συμβούλιο θα εγκρίνει τροποποίηση της Ενιαίας Βασικής Πράξης (SBA) για θεσμοθετημένες εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση της κοινής επιχείρησης Chips, η οποία βασίζεται και μετονομάζει την υφιστάμενη κοινή επιχείρηση Key Digital Technologies . Η τροπολογία SBA εγκρίνεται από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο.

Και τα δύο κείμενα θα δημοσιευτούν ταυτόχρονα.

18.4.2023