Το Συμβούλιο εγκρίνει συμπεράσματα για τα δικαιώματα του παιδιού

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε καταστάσεις κρίσης ή έκτακτης ανάγκης.

Στο πλαίσιο του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, το Συμβούλιο σημειώνει την ανάγκη προστασίας των παιδιών που αντιμετωπίζουν ένοπλες συγκρούσεις και των συνεπειών τους, ιδίως για την προστασία τους από τη στρατολόγηση από ένοπλες δυνάμεις, την εμπορία ανθρώπων, την παράνομη υιοθεσία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τον χωρισμό από οι οικογένειες τους.

Το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προστασία των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων:

  • θέσπιση διαδικασιών υποδοχής που διασφαλίζουν προστατευτική στέγαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του παιδιού, εγγυάται τη σωματική και ψυχική του υγεία και του παρέχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
  • παροχή βοήθειας σε ασυνόδευτα παιδιά, μεταξύ άλλων μέσω του γρήγορου διορισμού νόμιμου κηδεμόνα ή κατάλληλης εκπροσώπησης
  • ενίσχυση των πολιτικών για την καταπολέμηση της εμπορίας παιδιών, καθορισμός στρατηγικών για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των οικογενειών τους σχετικά με τον κίνδυνο εκμετάλλευσης
  • διασφάλιση ότι οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης δεν εργαλειοποιούνται όσον αφορά την κηδεμονία των παιδιών και, ειδικότερα, ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται υιοθεσία κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων

Τα συμπεράσματα καλύπτουν επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού ευρύτερα. Ειδικότερα, το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες πολιτικές για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών χωρίς καμία διάκριση, να αυξήσουν τις προσπάθειες για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών, να ενισχύσουν τα συστήματα δικαιοσύνης ώστε να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα των παιδιών και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τα παιδιά να είναι υπεύθυνα και ανθεκτικά μέλη της ψηφιακής κοινωνίας.

9.5.2022