Χρηματοδότηση για το κλίμα: Το Συμβούλιο εγκρίνει τα διεθνή οικονομικά στοιχεία για το κλίμα για το 2022

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη μέλη της συνεισέφεραν 28,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδότηση για το κλίμα από δημόσιες πηγές και κινητοποίησαν επιπλέον ποσό 11,9 δισεκατομμυρίων ευρώ ιδιωτικής χρηματοδότησης για να στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα στοιχεία σήμερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Διάσκεψη των Μερών για την Κλιματική Αλλαγή των Ηνωμένων Εθνών (COP28), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τα στοιχεία βασίζονται στους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα που ορίζονται στον κανονισμό διακυβέρνησης. 3

Το 2022, πάνω από το 54% της δημόσιας χρηματοδότησης 28,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις αναπτυσσόμενες χώρες αφιερώθηκε είτε στην προσαρμογή του κλίματος είτε στην οριζόντια δράση (που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής), με σχεδόν το ήμισυ της συνολικής χρηματοδότησης (σχεδόν 49% ) με τη μορφή επιχορηγήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους για τη χρηματοδότηση του κλίματος προς τον συλλογικό στόχο των ανεπτυγμένων χωρών να κινητοποιούν 100 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ο οποίος θα ισχύει έως το 2025. Αυτή η αποφασιστικότητα καταδεικνύεται από το νέο επίπεδο κλίματος της ΕΕ χρηματοδότηση που επιτεύχθηκε το 2022, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη .

Η διεθνής δημόσια χρηματοδότηση για το κλίμα παίζει σημαντικό ρόλο βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή του 2015, μαζί με τη χρηματοδότηση για το κλίμα από ιδιωτικές πηγές.


1 Η χρηματοδότηση για το κλίμα από δημόσιους προϋπολογισμούς περιλαμβάνει 4,0 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το συνολικό δημόσιο ποσό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μια νέα μεθοδολογία, που βασίζεται σε δεσμεύσεις για διμερείς και εκταμιεύσεις πολυμερούς χρηματοδότησης που έγιναν το 2022.

Για τα στοιχεία του 2020 και του 2021, η συνολική δημόσια συνεισφορά υπολογίστηκε με βάση τις δεσμεύσεις, τόσο για διμερή όσο και για πολυμερή στήριξη. Η νέα μεθοδολογία στοχεύει στη βελτίωση της σαφήνειας και της ακρίβειας στην αναφορά των συνεισφορών, χρησιμοποιώντας τις εκταμιεύσεις σε πολυμερή χρηματοδότηση ως βάση υπολογισμών, για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υπερβολικής αναφοράς σε περίπτωση καθυστερημένων, μερικών ή παροπλισμένων εκταμιεύσεων από πολυετείς δεσμεύσεις. Εάν εφαρμοζόταν η μεθοδολογία των προηγούμενων ετών, η συνολική συνεισφορά στα δημόσια οικονομικά για το 2022 θα ήταν 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 23 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

2 Ο αριθμός αφορά την ιδιωτική οικονομική στήριξη που κινητοποιείται μέσω δημόσιων παρεμβάσεων (π.χ. εγγυήσεις, κοινοπρακτικά δάνεια, άμεσες επενδύσεις σε εταιρείες, πιστωτικά όρια κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνει ποσά δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για την κινητοποίηση αυτής της ιδιωτικής οικονομικής στήριξης.

3 κράτη μέλη της ΕΕ ανέφεραν στοιχεία για δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 19.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 («κανονισμός διακυβέρνησης») και το άρθρο 6 και τα παραρτήματα III-V του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 2020/1208.

23.11.2023