Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν να βελτιώσουν την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε μια προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νέο νόμο της ΕΕ που προωθεί μια πιο ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών.

Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος προς την ισότητα στις αίθουσες συνεδριάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η πρόοδος ήταν άνιση και τον Οκτώβριο του 2021, κατά μέσο όρο, μόνο το 30,6% των μελών του διοικητικού συμβουλίου και μόλις το 8,5% των προέδρων του διοικητικού συμβουλίου ήταν γυναίκες (από 10,3% και 3% το 2011).

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να επιδιώξουν να έχουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων μη εκτελεστικών διευθυντών σε μέλη του υποεκπροσωπούμενου φύλου έως το 2026. Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες τόσο σε εκτελεστικούς όσο και σε των μη εκτελεστικών διευθυντών , ο στόχος θα είναι το 33% όλων των θέσεων διευθυντών έως το 2026.

Στην περίπτωση των κρατών μελών που δεν επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους, οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή και τον διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου που αποσκοπούν στη διόρθωση της κατάστασης – όπως μια συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών υποψηφίων με βάση σαφή και ουδέτερα διατυπωμένα κριτήρια.

Πιθανές εθνικές προσαρμογές

Μια χώρα η οποία, πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, είτε έχει σημειώσει πρόοδο που πλησιάζει τους στόχους είτε έχει θεσπίσει εξίσου αποτελεσματική νομοθεσία, μπορεί να αναστείλει τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τη διαδικασία διορισμού ή επιλογής.

Επιχειρηματικά οφέλη

Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι τα πιο ισορροπημένα συμβούλια λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Η ύπαρξη περισσότερων γυναικών σε θέσεις λήψης οικονομικών αποφάσεων αναμένεται επίσης να ενισχύσει την ισότητα των φύλων στις εταιρείες και στην κοινωνία γενικότερα. Το να επιτραπεί τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Στη σύνοδο του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2022, οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέληξαν σε μια γενική προσέγγιση, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι διαπραγματεύσεων (τριλόγοι) με τη Βουλή.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η συμφωνία θα υποβληθεί πρώτα στην ΕΜΑ για έγκριση πριν περάσει από την επίσημη διαδικασία έγκρισης.

8.6.2022